Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Beleggingsadviescommissie

Pensioenfonds DHL streeft ernaar om voor u een goed pensioen te regelen met de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Het pensioenfonds belegt het geld van de pensioenpremie. Dit doet ons fonds zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe het pensioenfonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Taak

De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Bij ons voeren vermogensbeheerders het beleggingsbeleid uit. De beleggingsadviescommissie controleert of deze vermogensbeheerders zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten de vermogensbeheerders boeken

Samenstelling

De beleggingsadviescommissie bestaat uit de (onafhankelijke) voorzitter en 5 leden. Zij worden bijgestaan door de (externe) beleggingsadviseur en de externe balansmanager.   

 

Naam

Functie

 

 Gijsbert Burggraaf

Bestuurslid, CFO DHL Parcel BeNeLux 

 

 Han Baaij

Bestuurslid namens gepensioneerden
Toehoorder BAC

 

Pieter Weekers

Bestuurslid, Operational Support Manager
DHL Supply Chain

Edwin Zwiers

Directeur Pensioenfonds DHL

 

Gosse Alserda

(externe) Beleggingsadviseur

 

 

 

2. Communicatie Commissie

Ons fonds is verplicht om u duidelijke en begrijpelijke informatie over uw pensioen te geven. De Communicatie Commissie adviseert het bestuur hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt.

Taak

De Communicatie Commissie adviseert het bestuur over het communicatieplan. Verder bereidt de Communicatie Commissie communicatie-uitingen (nieuwsbrieven, brieven, website) voor en zorgt het ervoor dat de communicatie volgens plan verloopt. Ons bestuursbureau en AZL voeren de communicatie uit.

Samenstelling

De Communicatie Commissie bestaat uit de voorzitter, drie leden en de bestuurssecretaris van Pensioenfonds DHL, ondersteund door AZL. 

 

Naam

 Functie

 

 Harry van der Eerden

Bestuurslid namens gepensioneerden

 

 

Manager Compensation & Benefits

 Chris Verheij

 HR Business Partner DHL Global Forwarding 

 

Caroline Tuin-Rölkens

Bestuurssecretaris Pensioenfonds DHL

Maarten Dekker

Bestuurslid namens werknemers

3. Risico Management Commissie

Het nemen en managen van risico’s is een essentieel deel van het beheer van een pensioenfonds. Om het bestuur hierover te adviseren is er de Risico Management Commissie ingesteld, waarvan de voorzitter tevens de sleutelfunctiehouder Risicomanagement Functie (IORP II richtlijn) is.

Taak

De Risico Management Commissie ondersteunt en adviseert het bestuur op het gebied van risicomanagement. Verder coördineert de Risico Management Commissie het risicomanagement van het pensioenfonds en bewaakt de Risico Management Commissie of het bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt. De sleutelfunctiehouder Risicomanagement Functie rapporteert materiele bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

Samenstelling

De Risico Management Commissie bestaat uit de sleutelfunctiehouder, 1 bestuurslid en de risk manager van Pensioenfonds DHL.

 

Naam

 Functie

 Ton van Dorp

Bestuurslid en sleutelfunctiehouder Risicomanagement
Functie 

 Harry van der Eerden

Bestuurslid namens gepensioneerden

 Leendert de Rijke

Risk Manager

4. Pensioen en Actuariële Commissie

De berekening van de technische voorziening en het beoordelen of daarbij de juiste grondslagen, de juiste gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd is een essentieel deel van het beheer van een pensioenfonds. Om het bestuur hierover te adviseren is er de Pensioen en Actuariële Commissie ingesteld, waarvan de voorzitter tevens de sleutelfunctiehouder Actuariële Functie (IORP II richtlijn) is.

Taak

De Pensioen en Actuariële Commissie houdt toezicht op de berekening van de Technische Voorziening en beoordeelt of de juiste grondslagen, de juiste gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd. Daarnaast beoordeelt de Pensioen en Actuariële Commissie of het Pensioenreglement en het bijlagenreglement up to date zijn en adviseert het bestuur hierover. De Pensioen en Actuariële Commissie ondersteunt het bestuur en de sleutelfunctiehouder Actuariële Functie rapporteert materiele bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

Samenstelling

De Pensioen en Actuariële Commissie bestaat uit de sleutelfunctiehouder, 1 bestuurslid, de bestuurssecretaris van Pensioenfonds DHL en de certificerend actuaris.

 

Naam

 Functie

 Han Baaij

Bestuurslid namens gepensioneerden en
sleutelfunctiehouder Actuariële Functie 

Peter Beunk

Bestuurslid namens werknemers, Payroll Specialist Deutsche Post DHL HRS NL

Caroline Tuin-Rölkens

Bestuurssecretaris Pensioenfonds DHL
  Jan Tol Triple A, certificerend actuaris

5. Audit Commissie

Het uitvoeren van (interne) audits binnen de bedrijfsvoering van het pensioenfonds om zo alle procedures en maatregelen ter waarborging van de bedrijfsvoering van het pensioenfonds te evalueren, is een essentieel deel van het beheer van een pensioenfonds. Om het bestuur hierover te adviseren is er de Audit Commissie ingesteld, waarvan de voorzitter tevens de sleutelfunctiehouder Interne Audit Functie (IORP II richtlijn) is.

Taak

De Audit Commissie voert (interne) audits uit binnen de bedrijfsvoering van het pensioenfonds, om zo procedures en maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering van een pensioenfonds, inclusief uitbestede werkzaamheden, te evalueren. De Audit Commissie ondersteunt het bestuur en de sleutelfunctiehouder Interne Audit Functie rapporteert materiële bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

‘De AUC geeft het bestuur zekerheid’ Lees het interview met Jan Herder en Gijsbert Burggraaf.

Samenstelling

De Audit Commissie bestaat uit de sleutelfunctiehouder en de externe functievervuller.

 

Naam

 Functie

Jan Herder

Sleutelfunctiehouder Audit Commissie 

 

(Externe) functievervuller

 

 

6. IT Commissie

De uitvoering van het IT beleid is een essentieel deel van het beheer van het pensioenfonds. Om het bestuur hierover te adviseren is er een IT Commissie ingesteld.

Taak

De IT Commissie ziet toe en toetst de uitvoering van het door het Bestuur vastgestelde IT beleid. Zij brengt periodiek mondeling of schriftelijk verslag daarvan uit aan het Bestuur.

Samenstelling

De IT Commissie bestaat uit de directeur van Pensioenfonds DHL, de (externe) IT specialist, 1 bestuurslid, de bestuurssecretaris van Pensioenfonds DHL en de Risk Manager.

 

Naam

 Functie

Maarten Dekker

Bestuurslid namens werknemers,
Project Manager DHL Global Forwarding

Edwin Zwiers

Directeur Pensioenfonds DHL

Geert Dijstelbloem

(Externe) IT specialist DHL Parcel

Caroline Tuin-Rölkens

Bestuurssecretaris Pensioenfonds DHL

Leendert de Rijke

Risk Manager Pensioenfonds DHL

7. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan heeft vooral een controlerende rol binnen de organisatie van het fonds.

Taak

Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd en
  • de Principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft nageleefd

Het gaat daarbij met name om de vraag of het bestuur bij zijn beleid rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan kan ook ongevraagd advies aan het bestuur geven.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden. Werknemers en de werkgever worden elk door 1 lid vertegenwoordigd. De gepensioneerden hebben 2 vertegenwoordigers. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen alleen in dit orgaan adviseren. Zij mogen geen andere functie bij ons hebben. Het verantwoordingsorgaan wordt ondersteund door een toegevoegd secretaris.

 Naam

 Namens

 Joost de Winter

 gepensioneerden

 Ellard Bouwmeester

 werkgevers

 Eric van de Langenberg

 werknemers

Bram Drexhage

 gepensioneerden

8. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris is werkzaam bij Willis Towers Watson in Amstelveen. Hij bekijkt geregeld hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. De actuaris geeft advies over besluiten die gaan over de financiële positie van het pensioenfonds. Denkt u daarbij aan een besluit over:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

Overzicht

Meer partijen ondersteunen het bestuur. Een overzicht.

organogram.jpg

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht      Bestuur