Onze organisatie

Advies

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen:

1. Beleggingsadviescommissie

Pensioenfonds DHL streeft ernaar om voor u een goed pensioen te regelen met de pensioenpremie die u en uw werkgever betalen. Het pensioenfonds belegt het geld van de pensioenpremie. Dit doet ons fonds zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe het pensioenfonds belegt, staat in het beleggingsbeleid.

Taak

De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Bij ons voeren vermogensbeheerders het beleggingsbeleid uit. De beleggingsadviescommissie controleert of deze vermogensbeheerders zich houden aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten de vermogensbeheerders boeken

Samenstelling

De beleggingsadviescommissie bestaat uit de voorzitter en 5 leden. Zij worden bijgestaan door de directeur Pensioenfonds DHL en de (externe) beleggingsadviseur.  

 

 Naam

 Functie

Martine Snoek

Onafhankelijk voorzitter

 

 1. Gijsbert Burggraaf

Bestuurslid, CFO DHL Parcel BeNeLux 

 

 2. Han Baaij

Bestuurslid namens gepensioneerden
Toehoorder BAC

 

 3. Manfred Bubenheim 

Senior Expert Pensions Deutsche Post AG

4. Pieter Weekers

Bestuurslid, Operational Support Manager
DHL Supply Chain

Vacature

5.

 

 

Edwin Zwiers

Directeur Pensioenfonds DHL

 

Gosse Alserda

(externe) Beleggingsadviseur

2. Pensioen en Communicatie Commissie

Ons fonds is verplicht om u duidelijke en begrijpelijke informatie over uw pensioen te geven. De Pensioen en Communicatie Commissie adviseert het bestuur hoe deze communicatie het beste kan worden aangepakt.

Taak

De Pensioen en Communicatie Commissie adviseert het bestuur over het communicatieplan. Verder bereidt de Pensioen en Communicatie Commissie communicatie-uitingen (nieuwsbrieven, brieven, website) voor en zorgt het ervoor dat de communicatie volgens plan verloopt. Ons bestuursbureau en AZL voeren de communicatie uit.

Samenstelling

De Pensioen en Communicatie Commissie bestaat uit de voorzitter, drie leden en de bestuurssecretaris van Pensioenfonds DHL, ondersteund door AZL. 

 

Naam

 Functie

 

 2. Gerrit Brem

Compensation Policies & Labour Law
Senior  Specialist, DHL Benelux

  3. Anton Bil

Bestuurslid, Senior Director HR DHL Global Forwarding NL 

Vacature

 

 

Vacature

 

 

 

Caroline Tuin-Rölkens

Bestuurssecretaris Pensioenfonds DHL

3. Risico Management Commissie

Het nemen en managen van risico’s is een essentieel deel van het beheer van een pensioenfonds. Om het bestuur hierover te adviseren is er de Risico Management Commissie ingesteld, waarvan de voorzitter tevens de sleutelfunctiehouder Risicomanagement Functie (IORP II richtlijn) is.

Taak

De Risico Management Commissie ondersteunt en adviseert het bestuur op het gebied van risicomanagement. Verder coördineert de Risico Management Commissie het risicomanagement van het pensioenfonds en bewaakt de Risico Management Commissie of het bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt. De sleutelfunctiehouder Risicomanagement Functie rapporteert materiele bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

Samenstelling

De Risico Management Commissie bestaat uit de sleutelfunctiehouder, 2 leden, de risk manager van Pensioenfonds DHL en de externe compliance officier.

 

Naam

 Functie

 1. Ton van Dorp

Bestuurslid en sleutelfunctiehouder Risicomanagement
Functie 

 2. Harry van der Eerden

Bestuurslid namens gepensioneerden

 3. Stanley Heerlien

Bestuurslid, Expert Finance Participations,
Deutsche Post AG  

 Leendert de Rijke

Risk Manager

4. Actuariële Commissie

De berekening van de technische voorziening en het beoordelen of daarbij de juiste grondslagen, de juiste gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd is een essentieel deel van het beheer van een pensioenfonds. Om het bestuur hierover te adviseren is er de Actuariële Commissie ingesteld, waarvan de voorzitter tevens de sleutelfunctiehouder Actuariële Functie (IORP II richtlijn) is.

Taak

De Actuariële Commissie houdt toezicht op de berekening van de Technische Voorziening en beoordeelt of de juiste grondslagen, de juiste gegevens en uitgangspunten zijn gehanteerd. De Actuariële Commissie ondersteunt het bestuur en de sleutelfunctiehouder Actuariële Functie rapporteert materiele bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

Samenstelling

De Actuariële Commissie bestaat uit de sleutelfunctiehouder, 2 leden, de bestuurssecretaris van Pensioenfonds DHL en de certificerend actuaris.

 

Naam

 Functie

 1. Han Baaij

Bestuurslid namens gepensioneerden en
sleutelfunctiehouder Actuariële Functie 

 3. Anton Bil

Bestuurslid, Senior Director HR DHL Global
Forwarding NL  

Caroline Tuin-Rölkens

Bestuurssecretaris Pensioenfonds DHL
  Jan Tol Triple A, certificerend actuaris

5. Audit Commissie

Het uitvoeren van (interne) audits binnen de bedrijfsvoering van het pensioenfonds om zo alle procedures en maatregelen ter waarborging van de bedrijfsvoering van het pensioenfonds te evalueren, is een essentieel deel van het beheer van een pensioenfonds. Om het bestuur hierover te adviseren is er de Audit Commissie ingesteld, waarvan de voorzitter tevens de sleutelfunctiehouder Interne Audit Functie (IORP II richtlijn) is.

Taak

De Audit Commissie voert (interne) audits uit binnen de bedrijfsvoering van het pensioenfonds, om zo procedures en maatregelen ter waarborging van de beheerste en integere bedrijfsvoering van een pensioenfonds, inclusief uitbestede werkzaamheden, te evalueren. De Audit Commissie ondersteunt het bestuur en de sleutelfunctiehouder Interne Audit Functie rapporteert materiële bevindingen en aanbevelingen aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

‘De AUC geeft het bestuur zekerheid’ Lees het interview met Jan Herder en Gijsbert Burggraaf.

Samenstelling

De Audit Commissie bestaat uit de sleutelfunctiehouder, 2 leden en nog 1 nader in te vullen extern lid. 

 

Naam

 Functie

1. Jan Herder

Sleutelfunctiehouder Audit Commissie 

 2. Gijsbert Burggraaf

Bestuurslid, CFO DHL Parcel BeNeLux

Vacature

 

 

 

Extern

 

6. Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan heeft vooral een controlerende rol binnen de organisatie van het fonds.

Taak

Het verantwoordingsorgaan controleert of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt
  • het beleid goed heeft uitgevoerd en
  • de Principes voor goed pensioenfondsbestuur heeft nageleefd

Het gaat daarbij met name om de vraag of het bestuur bij zijn beleid rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan kan ook ongevraagd advies aan het bestuur geven.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 4 leden. Werknemers en de werkgever worden elk door 1 lid vertegenwoordigd. De gepensioneerden hebben 2 vertegenwoordigers. De leden van het verantwoordingsorgaan kunnen alleen in dit orgaan adviseren. Zij mogen geen andere functie bij ons hebben. Het verantwoordingsorgaan wordt ondersteund door een toegevoegd secretaris.

 Naam

 Namens

 1. Rob Siegers

 gepensioneerden

 2. Audrey van 't Hul

 werknemers

 3. Peter Roctus

 werkgevers

4. Bram Drexhage

 gepensioneerden

7. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris is werkzaam bij Willis Towers Watson in Amstelveen. Hij bekijkt geregeld hoe het pensioenfonds er financieel voor staat. Zo berekent hij elke maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om alle pensioenen (nu en later) te kunnen betalen. De actuaris geeft advies over besluiten die gaan over de financiële positie van het pensioenfonds. Denkt u daarbij aan een besluit over:

  • een eventuele verhoging van de pensioenen
  • de hoogte van de pensioenpremie die werkgevers en werknemers betalen

Overzicht

Meer partijen ondersteunen het bestuur. Een overzicht.

organogram.jpg

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht      Bestuur