Onze organisatie

Toezicht

Ons pensioenfonds staat onder toezicht van verschillende partijen.

1. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

 • de deskundigheid van onze bestuursleden
 • het vereist vermogen
 • hoe het fonds wordt bestuurd
 • de pensioenreglementen
 • hoe het fonds omgaat met waardeoverdrachten

2. Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn.

3. Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit drie externe deskundigen die toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en stelt zich op als gesprekspartner van het bestuur.

Voor de volgende besluiten is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist:

 • het jaarverslag en de jaarrekening;
 • de profielschets voor bestuurders;
 • het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de Raad van Toezicht;
 • gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;
 • liquidatie, fusie of splitsing van het fonds;
 • het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Verder is de Raad van Toezicht bevoegd, bestuurders wegens disfunctioneren te schorsen of te ontslaan.

De leden van de Raad van Toezicht hebben bij eerste benoeming een zittingstermijn van 2, 3 of 4 jaar, met een mogelijkheid van herbenoeming voor een tweede termijn van 4 jaar.      

De volgende leden zitten in de Raad van Toezicht:

Mevrouw mr Meijer-Zaalberg (voorzitter)

De heer drs. J.H.H. Tuijp AAG

Drs. A.H.J.E. Frugte EMFC RC MBV

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

organogram.jpg

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht      Bestuur