Herstelplan

Onze financiële positie is niet goed genoeg. Vanaf januari 2020 heeft ons fonds een tekort aan reserves. Wij moeten deze (wettelijk verplichte) reserves weer aanvullen. Ons pensioenfonds heeft daarom een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Ons fonds publiceert elke maand twee dekkingsgraden in een grafiek:

  • De actuele dekkingsgraad; dit is een momentopname aan het einde van elke maand
  • De beleidsdekkingsgraad; een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 116,6% (derde kwartaal 2020) zijn. Anders is er sprake van een reservetekort.

Wat staat in het herstelplan?

In het herstelplan staat dat ons fonds weer financieel gezond kan worden zonder aanvullende herstelmaatregelen. ‘Gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad ten minste 116,6% moet zijn.

Gekozen is voor een hersteltermijn van 10 jaar. Deze relatief lange termijn zorgt ervoor dat de gevolgen voor alle deelnemers beperkt blijven. Ons fonds wil de kans op het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen zo veel mogelijk beperken. Door de lange hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Mogelijke aanvullende maatregelen

Als de economische omstandigheden de komende jaren niet verbeteren, kunnen aanvullende maatregelen wel nodig zijn. Aanvullende maatregelen bestaan uit:

• geen of slechts een gedeeltelijke verhoging van de pensioenen en/of
• verhoging van de premie die u voor uw pensioen betaalt en/of
• het verlagen van toekomstige pensioenopbouw en/of
• in het uiterste geval het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen.

Hierdoor kan het zijn dat u straks minder pensioen krijgt dan op uw pensioenoverzicht staat of u nu al ontvangt of dat uw (opgebouwde) pensioen (tijdelijk) niet (volledig) meegroeit met de prijsstijgingen.

Hoe nu verder?

Ons fonds heeft het herstelplan ingediend vóór 30 juni 2020. In augustus kregen we bericht dat DNB het goedgekeurd heeft en daarmee is het definitief. Elke jaar actualiseren we het herstelplan. Ook hierover wordt aan DNB gerapporteerd totdat de financiële positie van ons fonds weer goed genoeg is. Een exemplaar van het volledige herstelplan kunt u opvragen bij onze klantenservice.