Beleggingsbeleid

Pensioenfonds DHL streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk. Hoe wij denken over beleggen en wat wij belangrijk vinden kunt u teruglezen in onze Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Ieder jaar stelt Pensioenfonds DHL een beleggingsplan vast, waarin wordt vastgelegd hoe we in dat jaar beleggen.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen.

Verantwoord beleggen

Het fonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, omdat dit hogere pensioenen oplevert. Daarbij houdt het fonds uiteraard rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. Die staan in het MVB beleid van het fonds en MVB-onze overtuigingen. Meer hierover vindt u op de Documentenpagina onder Duurzaamheidsbeleid.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Selectie- en monitoren

Duurzaamheidscriteria zijn een vast onderdeel in de selectie- en monitoring procedure voor nieuwe en bestaande vermogensbeheerders en beleggingen.
Bij de selectie van een vermogensbeheerder wordt gecontroleerd of aan de vastgestelde doelstellingen van Pensioenfonds DHL voldaan wordt. Tevens zal bij substantiële veranderingen van het screening en dialoog beleid van een vermogensbeheerder of van het pensioenfonds worden geëvalueerd of deze nog aan de vastgestelde doelstellingen van Pensioenfonds DHL voldoen en in overeenstemming zijn.

Stembeleid

We laten onze stem horen op aandeelhoudersvergaderingen door middel van de vermogensbeheerders die namens ons stemmen op basis hun stembeleid dat in lijn is met ons eigen beleid.
Als pensioenfonds beleggen we in aandelen van vele beursgenoteerde ondernemingen in allerlei landen. Om aan te sturen op verantwoord beleggen, laten we onze stem horen op de aandeelhoudersvergaderingen. Onze invloed heeft vooral betrekking op de governance. Met andere woorden, het verantwoord bestuur van de onderneming waarin we beleggen. Doordat wij als fonds niet rechtstreeks in aandelen beleggen, maar via aandelenfondsen kunnen wij niet zelf stemmen. De vermogensbeheerders van de aandelenfondsen stemmen namens ons. Alvorens wij beleggen in deze fondsen, controleren we of het stembeleid in overeenstemming is met de beleggingsovertuigingen en het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).
Door op de onderstaande links te klikken kunt u in detail zien hoe er door onze vermogensbeheerders is gestemd.

Stemverslag

Dialoog met ondernemingen

Wij laten de vermogensbeheerders namens ons de ondernemingen waarin wij beleggen, aanspreken op hun gedrag op de door ons onderschreven criteria voor verantwoord beleggen. Dit heet engagement.
Voor de engagement activiteiten maakt Pensioenfonds DHL gebruik van de faciliteiten van haar vermogensbeheerders. Zij zien erop toe dat dat de ondernemingen waarin wij beleggen, zich houden aan de principes. Zodra zij het idee hebben dat er bij een onderneming waarin wordt belegd iets speelt, gaan zij in gesprek met de onderneming. Afhankelijk van het belang dat de vermogensbeheerder namens de gezamenlijke participanten in de onderneming vertegenwoordigen, kan meer invloed uitgeoefend worden. Het aangaan van deze dialoog gebeurt meestal één op één omdat dit gevoelig kan liggen. De onderneming krijgt de tijd om te reageren. Vervolgens wordt de onderneming in de gelegenheid gesteld om orde op zaken te stellen. Soms is een langere tijd nodig om een onderneming tot actie te bewegen, omdat in grote ondernemingen complexe belangenafwegingen moeten worden gemaakt. Indien dit uiteindelijk niet leidt tot verbetering zal, uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord beleggen, de fondsmanager de belegging in deze onderneming afbouwen.

Verantwoording

In ons jaarverslag rapporteert ons fonds over het beleggingsbeleid in het algemeen en specifiek over het gevoerde beleid MVB.
Wij zijn transparant over de beleggingen waarin ons fonds investeert. Onze beleggingen zijn onderverdeeld in drie beleggingscategorieën, namelijk aandelen, obligaties en vastgoed. Meer informatie hierover is te vinden in de transparantielijsten:

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds de risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op.