Privacyverklaring

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 04-05-2018.

Om de pensioenovereenkomst en de pensioenregeling van de werkgever te kunnen uitvoeren, hebben de Pensioenfonds DHL en de administrateur AZL (hierna “wij’) persoonlijke gegevens van u nodig, bijvoorbeeld waar u woont, of u een partner heeft en hoeveel salaris u krijgt. Deze gegevens worden door ons verwerkt, dat wil zeggen  verzameld, bewaard en gebruikt. Dit doen wij in overeenstemming met de wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoe dit gebeurt, leggen wij hieronder aan u uit.

  • Van wie en hoe ontvangen en verwerken wij persoonsgegevens?

    Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende personen:

    • alle deelnemers (en andere aanspraak- en uitkeringsgerechtigden) in het pensioenfonds;
    • alle bezoekers van de website;
    • van u, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail stuurt, belt, een contactformulier invult of de website bezoekt;
    • van uw werkgever. Wij ontvangen alle (persoons)gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering en administratie van uw pensioen. Uw (persoons)gegevens worden via een beveiligde verbinding in een afgeschermde omgeving geleverd;
    • van (semi-)overheidsinstanties, bijvoorbeeld uw gemeente voor uw actuele adresgegevens of van UWV wanneer u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.
  • Welke gegevens verwerken wij?

    Wij verwerken alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden.

    Wij verwerken van alle deelnemers in het pensioenfonds in elk geval de volgende persoonsgegevens:

    • naam;
    • adres- en woonplaatsgegevens;
    • geboortedatum;
    • geslacht;
    • burgerlijke staat;
    • bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap verwerken wij ook de gegevens van de partner;
    • financiële gegevens, zoals salarisgegevens, opgebouwd en/of uit te keren pensioen;
    • BSN.


    Wanneer bij ons bekend/als van toepassing verwerken wij ook:

    • gegevens van uw partner als u samenwoont en uw partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds zoals bepaald in het pensioenreglement
    • gegevens over arbeidsongeschiktheid, zoals uw arbeidsongeschiktheidspercentage;
    • uw telefoonnummer;
    • uw e-mailadres;
    • uw toestemming wanneer u nieuwsbrieven wenst te ontvangen;
    • gegevens die u achterlaat bij uw bezoek aan de website, zoals uw IP-adres of, afhankelijk van uw cookie-instellingen, geanonimiseerde, statistische gegevens over de informatie op de website die door bezoekers wordt opgevraagd.

    Daarnaast verwerken wij de volgende informatie:

    • hoogte van de pensioenaanspraken en pensioenrechten en pensioenuitkeringen;
    • bedragen met betrekking tot inkomende en uitgaande waardeoverdrachten;
    • eventuele gegevens met betrekking tot beslaglegging op uw pensioen.
  • Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

    Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet er een grondslag zijn. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons zijn dit de grondslagen:

    • Wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
      • de Pensioenwet 
      • de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
    • Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
      • de pensioenovereenkomst (de overeenkomst tussen u en uw werkgever)
      • de uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst tussen uw werkgever en het pensioenfonds)
      • het pensioenreglement (het reglement dat van toepassing is tussen u en het pensioenfonds)


    Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens incidenteel verwerkt worden op grond van:

    • uw toestemming
    • een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor de uitvoering voor de dagelijkse bedrijfsvoering of voor het dagelijks beheer van het pensioenfonds)
    • het uitvoeren/nakomen van (contractuele) verplichtingen/afspraken. 
  • Aan wie geven wij uw gegevens?

    Als dat noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie. Het kan gaan om:

    • interne verstrekkingen aan medewerkers van het pensioenfonds en aan medewerkers van onze administrateur, en verstrekkingen tussen het pensioenfonds en zijn administrateur;
    • toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
    • belastingdienst;
    • het Nationaal Pensioenregister;
    • andere (semi-)overheidsinstanties zoals CBS en UWV;
    • derden die wij inschakelen om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren.
  • Hoe beschermen wij uw gegevens?

    Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

    Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.


    Verwerking buiten de Europese Unie
    Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie. In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG. 

  • Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

    Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens.

    Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens. 

  • Welke rechten heeft u met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben?

    Op grond van de wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken. Hier betreft het:

    • recht op inzage;
    • recht op rectificatie;
    • recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’);
    • recht op beperking van de verwerking;
    • recht op overdraagbaarheid (ook bekend als 'recht op dataportabiliteit');
    • recht van bezwaar.

    Als u bijvoorbeeld wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage.

    Mocht u van mening zijn dat wij bepaalde persoonsgegevens niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, dan kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie.

    Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U doet dat op dezelfde manier als u de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk.

    U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een reactie.

  • Cookies

    Deze website maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van het pensioenfonds goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, zoals analyserende cookies, vragen wij om uw toestemming zodra u de website van het pensioenfonds voor de eerste keer bezoekt. Daar vindt u ook meer informatie over het gebruik van cookies.

  • Hebt u vragen?

    Hebt u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan. Of wilt u gebruik maken van een van de bovengenoemde rechten? Neem dan contact met ons op of stuur een schriftelijk verzoek naar: 

    Pensioenfonds DHL
    Postbus 4471
    6401 CZ Heerlen