Onze organisatie

Controle

Waarmerkend actuaris

De waarmerkend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen. Ook geeft de certificerend actuaris een verklaring die het pensioenfonds publiceert in zijn jaarrekening.

Ons pensioenfonds heeft een waarmerkend actuaris: Triple A Risk Finance in Amsterdam.

Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af.
De accountant van ons fonds is werkzaam bij Deloitte Accountants B.V.

Compliance officer

Het Nederlands Compliance Instituut is de compliance officer van ons fonds. De compliance officer controleert of ons pensioenfonds zich aan de wet houdt. Ook checkt de compliance officer of ons fonds de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. De regels moeten voorkomen dat de belangen van het pensioenfonds botsen met de belangen van iemand privé.

Alle betrokken medewerkers van het pensioenfonds moeten de gedragscode ondertekenen en zich aan deze regels houden:

  • bestuursleden
  • medewerkers van het bestuursbureau
  • externe beleggingsadviseurs

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

organogram.jpg

     Uitvoering      Controle      Advies      Toezicht      Bestuur