Pensioenfonds DHL

Pensioenpremie

Elk pensioenfonds is wettelijk verplicht om voor de pensioenopbouw van een jaar een kostendekkende pensioenpremie vast te stellen. Dit betekent dat een pensioenfonds elk jaar voldoende premie moet innen om:

  • de pensioenopbouw volledig te kunnen betalen
  • alle kosten voor de uitvoering (zoals vermogensbeheer en administratie) te kunnen betalen
  • het vereist eigen vermogen in stand te kunnen houden

Hoe wordt de premie bepaald?

Het pensioenfonds maakt een berekening van de premie die nodig is. Dat is de taak van een actuaris bij het pensioenfonds. De berekening maakt het pensioenfonds op basis van een schatting van de verwachte pensioenopbouw, de risicopremies, de stand van de rente en de opslagen voor het deelnemersbestand. Daarbij spelen onder meer de volgende vragen een rol: 

  • Wat is de leeftijd van de deelnemers? (veel jongeren of veel ouderen)
  • Hoe oud zullen de deelnemers naar verwachting worden?
  • Is de rente hoog of laag?  

Wij gebruiken een zogeheten doorsneepremie. Bij een doorsneepremie kiezen wij ervoor om de premie in rekening te brengen als vast percentage van de pensioengrondslag (= salaris minus AOW-franchise):

  • Een werknemer met een hoog salaris betaalt meer premie dan een werknemer met een lager salaris, maar bouwt ook meer pensioen op
  • Een jonge werknemer betaalt dezelfde premie als een oudere werknemer

Hoeveel premie wordt in rekening gebracht?

De doorsneepremie bedraagt 30%. Bij de kerncijfers ziet u de ontwikkelingen van de premie in de afgelopen jaren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de premiebetaling? Lees de uitvoeringsovereenkomst.