De Raad van Toezicht over het bestuur

Verkort jaarverslag

De Raad van Toezicht (RvT) over het bestuur in 2019

‘Open, prettige sfeer in het bestuur’

De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds. Deze raad met 3 onafhankelijk deskundigen kijkt bijvoorbeeld hoe het bestuur omgaat met de risico’s en of het de belangen van alle betrokkenen evenwichtig behartigt. De RvT adviseert het bestuur en moet sommige besluiten ook goedkeuren.

Wat vindt de RvT?

Vorig jaar heeft de RvT vijftien aanbevelingen gedaan. Daarvan zijn er 12 afgehandeld, 1 deels klaar en de laatste 2 wordt in 2020 aan gewerkt. Dit jaar is er extra gekeken naar het nieuwe risicomanagement en de werking van de nieuwe Europese richtlijn IORP II.

Risicomanagement

Verder zijn er duidelijk goede stappen gezet in het risicomanagement. Daar wordt in 2020 verder aan gewerkt. De RvT adviseert om de notities waarin besluiten worden voorbereid, altijd de mening van de mening van de sleutelfunctiehouder risicobeheer op te nemen. Zo is er structureel aandacht voor de risico’s van besluiten.

Functioneren bestuur

De nieuwe IORP-richtlijn is goed ingevuld, alle reglementen zijn actueel en de commissies die het bestuur ondersteunen, functioneren goed. Verder vindt de RvT dat het bestuur genoeg aandacht heeft voor cultuur en gedrag en dat er een open, prettige sfeer is. Het bestuur heeft de zaken onder controle. De RvT heeft op deze punten dan ook geen aanbevelingen.

De juiste onderwerpen staan op de agenda bij het bestuur en het bestuur kijkt op tijd naar actuele zaken en wat deze ontwikkelingen betekenen voor het fonds. De RvT stelt voor om bij de vermogensbeheerders goed te kijken naar het beloningsbeleid en wat vaker stil te staan bij het risico van IT-systemen. Ook is het advies om de evenwichtige belangenafweging beter terug te laten komen in de notulen van de bestuursvergaderingen.

Communicatie

Tenslotte vindt de RvT dat het bestuur op transparante en begrijpelijke manier communiceert. PST wil de betrokkenheid van deelnemers vergroten. Daarvoor is het communicatiebeleidsplan verder uitgewerkt.

Lees het hele verslag op pagina 55 in ons jaarverslag. Daar staat ook een reactie van ons bestuur op het verslag van de RvT.