Onze vice-voorzitters blikken terug

Terugblik op 2019 aan de hand van vijf stellingen en tien antwoorden

1. Ons fonds heeft in 2019 goed geboerd op de internationale beurzen

Han Baaij: “Het jaar 2019 was een zeer gunstig jaar voor de financiële markten. PST heeft het onder deze omstandigheden nog eens extra goed gedaan met een rendement van 15,7% op de beleggingen. Dat is ongeveer 0,9% hoger dan de gehanteerde benchmark. Een zeer bevredigend resultaat.”

Gijsbert Burggraaf: “2019 was inderdaad een mooi beleggingsjaar. De beurzen in zowel Amerika, Azië als ook in Europa herstelden van een terugval in 2018. Doordat PST een flink deel van de beleggingen heeft ondergebracht in aandelen, kon de portefeuille ook goed renderen. En dat was een welkome bijdrage om het negatieve effect van de lage rente voor een deel te kunnen compenseren.”

2. PST is aan de slag gegaan met de uitslag van het risicobereidheidsonderzoek

Gijsbert Burggraaf: “De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek zijn uitgangspunt geweest voor de evaluatie van beleggingsmix van het fonds. Deelnemers die de enquête invulden gaven een duidelijk signaal om te gaan voor extra rendement. Daarmee kunnen we de pensioenen verhogen. Ook gaven ze aan dat we ervoor moeten zorgen dat de opgebouwde pensioenen zoveel als mogelijk worden beschermd. Een mooie balans tussen rendement en risico.”

Han Baaij: “De uitkomsten hebben ook geleid tot het opstellen van een nieuw communicatiebeleidsplan om het vertrouwen in - en de zichtbaarheid van - PST te vergroten. In 2019 is met de uitvoering van dit communicatieplan begonnen.”

3. Het is goed dat we de nieuwe IORP-commissies hebben

Gijsbert Burggraaf: “Het bestuur heeft de nieuwe IORP richtlijnen heel serieus genomen. De sleutelfuncties zijn ingevuld en eromheen zijn commissies benoemd die zich heel gefocust kunnen richten op beleggingen, communicatie, risico management, actuariaat en internal audit. Beleidskeuzes worden tegen het licht gehouden en we kijken nu vaker naar de samenhang van rendement enerzijds en risico anderzijds. Ik vind dat een verrijking.”

Han Baaij: “Het bestuur van PST heeft 5 commissies ingesteld:

  1. Beleggingsadviescommissie
  2. Pensioen en communicatie commissie
  3. Risico management commissie
  4. Actuariële commissie
  5. Audit commissie

Deze commissies ondersteunen het bestuur en geven een beter inzicht in de diverse onderwerpen en bevorderen ze goed overwogen besluitvorming. Bovendien voldoet PST met deze commissies aan de (Europese) IORP-II richtlijn.”

4. Het bestuur heeft profijt van de professionaliseringsslag van vorig jaar

Han Baaij: “In 2019 heeft DNB (De Nederlandsche Bank) een visitatie bij PST uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. PST heeft naar aanleiding daarvan een grote professionaliseringsslag uitgevoerd. Met name op het gebied van de risico’s die het fonds loopt en de maatregelen en procedures om deze risico’s te beheersen zijn in kaart gebracht. Dit wordt nu toegepast. DNB heeft duidelijk gemaakt dat zij zich in deze maatregelen kan vinden.”

Gijsbert Burggraaf: “Door de benoeming van de risicomanagement commissie en de bemensing van de commissie met deskundige professionals, vindt er nu meer discussie plaats op het scherpst van de snede. Voorstellen vanuit de Beleggingsadviescommissie worden kritisch tegen het licht gehouden. Ik vind dat een goede zaak. Hierdoor denken we goed na over besluiten en per saldo heeft ons fonds daar profijt van. Zeker in deze coronacrisis en neergaande markten is het belangrijk om telkens goede en gezonde afwegingen te maken.”

5. Korte vooruitblik: welk effect heeft corona tot nu toe (juni) op PST?

Gijsbert Burggraaf: “In het eerste kwartaal zijn de aandelen fors minder waard geworden door de cocktail van de dalende olieprijzen en corona. Ook de rente is verder gedaald. In het tweede kwartaal zie je een licht herstel. Gelukkig behoren we nog steeds bij het rijtje van meest gezonde fondsen, maar ook wij ondervinden dus de ingrijpende effecten van corona: onze dekkingsgraad is aanzienlijk gedaald.”

Han Baaij: “De corona pandemie heeft geleid tot een wereldwijde lock down met ernstige gevolgen voor de economie en daarmee ook voor de financiële markten. Door de daling van de aandelenkoersen is de dekkingsgraad van PST fors gedaald. Het is nog afwachten hoe de pandemie zich verder zal ontwikkelen en welke invloed dit zal hebben op de dekkingsgraad.”