‘Een pensioenfondsbestuurder wordt je niet zomaar’

Pieter Weekers, bestuurder van ons fonds (december 2020)

Pensioenbestuurder

Als nieuwbakken bestuurslid wil ik bij deze iets vertellen over het bestuur van ons pensioenfonds. Een pensioenbestuurder wordt je namelijk niet zomaar, daar gaat heel wat aan vooraf. Als PST (vanaf 2021 Stichting Pensioenfonds DHL Nederland) hebben we een zogenaamd paritair bestuur, waarin dus vertegenwoordigers uit alle betrokken groepen zitten. Zo hebben we bestuurders namens de werkgever (DHL Nederland bedrijven), namens de werknemers en namens de pensioengerechtigden. Het bestuur bestaat uit 10 bestuursleden aangevuld met een onafhankelijke voorzitter.

Opleiding

Bijna 2 jaar geleden werd ik benaderd of ik niet namens de werknemers een plek in het bestuur van het pensioenfonds wilde innemen. Gelukkig was dit niet geheel onbekende materie voor mij, en kende ik ook wat mensen van ons pensioenfonds, dus na enig overleg en lang nadenken nam ik de stap dit te gaan doen. Alleen is het daarmee nog niet geregeld, dit kent dan nog een heel traject. Je dient een opleiding te doen tot pensioenbestuurder, om te beginnen niveau A. Deze opleiding bestaat uit diverse modules en die konden we gelukkig als een groepje mensen intern gezamenlijk doen, dit is wel zo prettig en schept enige saamhorigheid. Na deze afgerond te hebben word je toehoorder bij het bestuur en ga je officieus meedraaien in het bestuur. Alleen moet je wel nog een officiële goedkeuring van De Nederlandse Bank (DNB) en de Raad van Toezicht (RvT) krijgen. Dus om je kennis te vergroten, word je ook toehoorder in één of meer commissies die er zijn. Parallel daaraan wordt het goedkeuringstraject bij DNB opgestart, dit nam, mede door de Corona perikelen, wat langer in beslag. Uiteindelijk word je door DNB uitgenodigd voor een toetsingsgesprek, hierbij wordt, in een 2 uur durend gesprek, je kennis over pensioenen, wet- en regelgeving getoetst, alsmede de specifieke kennis over je eventuele commissie waarin je gaat deelnemen, in mijn geval dus ook over beleggingen. Twee weken na dit gesprek kreeg ik het bericht dat DNB instemt met mijn benoeming als bestuurslid. Tevens heeft de RvT ingestemd met mijn benoeming. In de eerst volgende bestuursvergadering word je dan ook formeel bestuurslid. Hier houdt het alleen nog niet bij op, je dient je tijdens je bestuurslidmaatschap nog verder te verdiepen in de materie en aanvullende opleiding te doen zodat je in je specialisme ten minste kennis niveau B bereikt.

Bestuur

Als bestuur hebben we maandelijks overleg over de stand van zaken en nemen we beslissingen over alles wat speelt rondom het pensioen. Deze voor deze bestuursvergaderingen bereiden de diverse commissies en het bestuursbureau alle stukken voor, en deze worden dan in de vergadering behandeld onder de bezielende leiding van onze onafhankelijke voorzitter. Dit gaat allemaal in een ontspannen sfeer waarbij iedereen zijn mening kan geven en we gedegen, en goed onderbouwde, beslissingen kunnen nemen. We kennen hiervoor als fonds 5 commissies, t.w. Beleggingsadviescommissie (BAC), Pensioen- en Communicatiecommissie (PCC), Risicomanagementcommissie (RMC), Auditcommissie (AUC), Actuariële commissie (ACC). Tevens wordt in het bestuur ook goed naar de compliance gekeken, zodat er zeker geen belangenverstrengelingen voorkomen. Op deze manier geven we uitvoering aan ons doel dat we voor iedereen een toekomstbestendig pensioen bieden. Ook zullen we als bestuur in de komende jaren moeten besluiten hoe we het nieuwe pensioenakkoord gaan implementeren in ons pensioenfonds, zodat dit voor iedereen een goede uitwerking heeft, dus zowel voor de huidige medewerkers van DHL, de voormalige medewerkers als ook de gepensioneerden. Als net benoemd bestuurslid ga ik me daar dus de komende jaren ook voor inzetten.